THẦY TĂNG MỞ NƯỚC

Проверенный продавец

4

THẦY TĂNG MỞ NƯỚC

Нет оценок
Менее 10просмотров
Менее 10покупок
16+
Описание
Характеристики
Отзывы

Книга "THẦY TĂNG MỞ NƯỚC". Cách đây hơn ba mươi năm, cũng có vài tiểu thuyết gia viết về Lý Công Uẩn. Cốt truyện tuy ly kỳ, câu văn tuy hấp dẫn thực, nhưng các tác giả thường thường đưa vào nhiều chuyện hoang đường để mô tả một nhân vật lỗi lạc với những hành động vượt quá sức tưởng tượ[link]ực ra, theo những tài liệu lịch sử xác thực thâu thập được, thì Lý Công Uẩn cũng chỉ là một người dung phàm, có cha họ Lê, và mẹ họ Phạm (mà không phải là con của thần nhân), nhưng sở dĩ sau này gây được sự nghiệp lớn lao như vậy, là do ở tấm lòng tha thiết với sự tồn vong của dân tộc, ở trí cương quyết bảo vệ đạo Phật và hoằng dương Phật Pháp, ở một hoàn cảnh thuận tiện cho người anh hùng vùng dậy đạp đổ chế độ độc tài của vua Lê Ngọa Triều. Hơn nữa, Lý Công Uẩn lại được dưỡng dục ở Thiền môn, một khung cảnh thích hợp cho những tâm hồn sa ngã nào muốn cải thiện, rồi hàng ngày được vị cao tăng Vạn Hạnh truyền thụ những giáo lý cao siêu của đạo Phật, và đạo Khổng, dễ khiến cho con người lúc nào c...

869
1 800
52%

Другие предложения магазина

16+
16+
Электронные Книги
1 169
1 600
27%
16+
1 169
1 600
27%
16+
16+
Электронные Книги
969
7 800
88%
16+
16+
Электронные Книги
869
3 200
73%
16+
Электронные Книги
869
2 200
61%
16+
Электронные Книги
1 969
4 200
53%

Похожие предложения

16+
Электронные Книги
100
16+
Электронные Книги
80
12+
Электронные Книги
100
6+
Электронные Книги
200
0+
0+
0+
0+
12+
16+
1 169
1 400
17%
16+
769
1 600
52%
16+
1 869
3 400
45%
16+
869
2 200
61%
16+
669
3 000
78%
16+
669
4 100
84%
16+
16+
769
2 400
68%
16+
869
2 800
69%
16+
769
3 700
79%
16+
16+
16+
769
4 100
81%

Наши проекты


Приложение Wildberries Цифровой
Наведите камеру на QR-код, чтобы скачать приложение

Наши проекты


Приложение Wildberries Цифровой
Наведите камеру на QR-код, чтобы скачать приложение
2021-2024 © Wildberries Цифровой, Wildberries v11.13.27. На торговой площадке digital.wildberries.ru применяются рекомендательные технологии.Адрес для направления юридически значимых сообщений: sales@wildberries.ru